खानेपानी संस्था दर्ता तथा श्रोत उपयोग प्रमाण पत्रको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु देहाय अनुसार पेश गर्नु पर्ने सम्बन्धी जानकारी।

Skip to toolbar