नागरिक वडापत्र

जिल्ला विकास समितिको कार्यलय
खलंगा, प्युठान
नागरिक बडापत्र

क्र.स सेवा सुविधहरुको विवरण आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरुप्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क जिम्मेवार शाखा/ उपशाखा/इकाइ
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने निर्देशिकाको प्रकृया पुर्याई तयार गरिएको जेष्ठ नागरिक,असहाय, एकल महिला र अशक्त अपाङगको विवरण । — गत /विगत वर्षको सम्पूर्ण पेश्की फछ्रर्यौट भएको विवरण।

–         दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासा लिदाँ अघिल्लो चौमासिकको पेश्कि फछ्र्यौटको निम्ति आवश्यक बिल भर्पाई पेश गर्ने ।

 

को.ले.नि.का. बाट निकासा भएको ५ दिन भित्र । नलाग्ने स्था.वि.अ./आर्थिक प्र. शाखा
प्रकृतिक प्रकोप पिडित लाई सहायता प्रदान गर्ने । -माग गरि व्यहोरा खुलाएकोनिवेदन।

-सम्बन्धित गा.वि.स. को सिफारिस पत्र

-जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

निर्णय/आदेश भएपछितुरुन्तै (विनियोजित रकमको परिधिभित्र रही) दस्तुर नलाग्ने सभापति/ स्था.वि.अ./

आर्थिक प्रशासन शाखा

घ वर्गको निर्माण गर्ने ठेक्का कार्यको इजाजत पत्रको नविकरण गर्ने । -तोकेको ढाँचाको निवेदन

-नविकरण भएको आयकर दर्ताप्रमाणपत्र (स्थायी लेखा नम्बर)

-निर्माण व्यवसायी सँघकोसिफारिस पत्र ।

-कर चुक्तको पत्र।

-घरेलु तथा साना उधोगकार्यलयबाट नवीकरण भएको फर्म दर्ता सम्वन्धी प्रमाण ।

-नविकरण दस्तुर बझाएको बैँक भौचर/नगदी रसीद

१ दिन दस्तुर रु २००० (असोज महिनाभित्रमा नविकरण नभएमा थप दस्तुर रु १०००।– समेत गरि जम्मा रु ३००० लाग्ने छ । स्था.वि.अ./प्रशासन शाखा
ठेक्का कार्यको ईजाजत पत्रको प्रतिलिपि दिने । -प्रतिलिपि पाउनको लागितोकिएको ढाँचामा निवेदन । १ दिन भित्र रु ५०० निबेदन दस्तुर रु ५ प्रशासन शाखा/ स्था.वि.अ.
घ वर्गको ठक्का इजाजत पत्र प्रदान गर्ने । -तोकेको ढाँचाको निबेदन

-इन्जिनेरिङ्ग काउन्सिलमादर्ता भएको मेकानिकल ईन्जिनियरबाट मेशीनरी औजारहरुका मुल्य खुलेको प्रमाणित कागजात ।

बिमा संस्थानबाट मेशीनरीऔजारको बिमा भएको कागजात ।

-घरेलु तथा साना उधोगकार्यलयबाट फर्म दर्ता भएको कागजात ।

-नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

-जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा(प्रोपाईटर बाहेक अरुको नाममा जग्गाको पुर्जा भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीनामा)

ऊक्त फर्मको प्राविधिक कार्यको रेखदेख गर्न एक जना सिभिल ओभरसियर र एक जनाप्रशासनिक कार्य हेर्ने व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि ।

-फर्मको आर्थिक कारोवार हेर्ने अडिटरको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अडिट लाइसेन्सको प्रतिलिपि

-मेसिनरी औजार खरिदकोविलको प्रमाणीत प्रतिलिपि

-फर्म राख्ने घरको नक्सा र ठेगाना।

-शुल्क दस्तुर बुझाएको रसिद र बैँक भौचर ।

-फर्मको रुपमा घटिमा एकलाख रुपैयाको चालु पूँजी देखाई उधोग विभागमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।

जि.वि.स.को बैठकबाट निर्णय भएको ३ दिन भित्र । रु १३०००।– र निवेदन दस्तुर रु ५ सभापति/ स्था.वि.अ./ प्रशासन शाखा
गा.वि.स.को बैँक खाता -गा.वि.स.को सिफरिस साथ खाता

-संचालन गर्ने गा.वि.स. अध्यक्ष र सचिवको दस्तखत नमुना कार्ड

१ दिन नलाग्ने स्था.वि.अ./

प्रशासन शाखा

उपभोक्ता समितिको बैँक खाता खोल्न सिफारिश गर्ने । -गा.वि.स को सिफारिस सहितउपभोक्ता समितिको निर्णय,खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको फोटो सहित दस्तखत नमुना कार्ड सहितको निवेदन । १ दिन नलाग्ने स्था.वि.अ./

प्रशासन शाखा

गा.वि.स.को अन्तिम लेखा परिक्षणगर्ने कार्य -जिविसबाट खटाईएकालेखापरिक्षकहरुलाई गाविसले सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

 

आ.व समाप्त भएकोमितिले ४ महिना भित्र नलाग्ने आ.ले.प./शाखा/

स्था.वि.अ.र सम्बन्धित गाविस

गाविसको अन्तिम लेखा परिक्षण गर्ने कार्य -जिविसबाट खटाईएकालेखापरिक्षकहरुलाई गाविसले सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

-गाविसको आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

लेखापरिक्षकलाई दिईएकोकार्यादेशमा तोकिएको समय भित्र । नलाग्ने आ.ले.प. शाखा/स्था.वि.अ.र सम्बन्धित गाविस
१० चिठिपत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, उजुरी आदी दर्ता गर्ने । -दर्ता चलानी इकाइमा बुझउनु पर्ने । तुरुन्तै नलाग्ने दर्ता चलानी इकाइ
११ सिफारिस गर्ने कार्य -सिफारिस माग गरिएकोविवरण सहितको निवेदन।

-सिफारिसलाई पुष्ट्याईँ गर्न आवश्यक कागजात।

१ दिन भित्र जिल्ला परिषद्ले तोके बमोजीम सभापति/उपसभपति/

स्थानि विकास

अधिकारी/ प्रशालन शाखा

१२ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने। माग गरेको व्यहोरा सहितकोनिवेदन आदेश भएपछि तुरुन्तै(स्वीकृत बजेट विनियोजनको परिधिमा रही) नलाग्ने सभापति/ स्था.वि.अ./आर्थिक प्रशासन शाखा
१३ संस्थागत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने । संस्थाको आधिकारिक माग पत्र ।

-मागको औचित्य पुष्टि गर्ने अन्य कागजातहरु ।

निर्णय भएको भोलिपल्ट । नलाग्ने सभापति/ स्था.वि.अ./आर्थिक प्रशासन शाखा
१४ सूचना/तथ्यांक,वस्तुगत विवरण,जिल्ला पार्श्व चित्र नक्सा आदि तथ्यांक उपलब्ध गराउने । -माग निवेदन

-लाग्ने दस्तुर बुझाएको रसिद

१ दिन जिल्ला परिषददृरा तोकिएको रकम सूचना केन्द्र
१५ योजना सम्झौता गर्न र प्रथम किस्ता निकासा -योजना स्वीकृत भएको प्रमाण वा निर्णय

-नियामाअनुसार उपभोक्तासमिति गठन

-उपभोक्ताको माग निवेदन

-सम्बन्धित गाविसकोसिफारिस  ।

-लगत इष्टिमेट, नक्सा,डिजाइन ।

योजना स्वीकृत भई लागत ईष्टिमेट तयार गरि पेश भएको १ दिन भित्र । नलाग्ने सभापति/

स्था.वि.अ./

योजना शाखा/

प्राविधिक

कार्यलय

१६ योजनाको किस्ता रकम भुक्तानी दिने -प्रविधिक मूल्याङकन

-उपभोक्ता समितिको निर्णयसहितको मागपत्र

-ठेकेदारका हकमा रनिङ विल

-सार्वजनिक परिक्षण तथारीतपूर्वक विल भर्पाइका र कागजातहरु

 

प्रकृया पुगी आ.प्र. शाखामा पुगेको ७ दिनभित्र स्था.वि.अ./

यो.अधिकृत /

आर्थिक प्रशासन शाखा योजनाशाखा

पहिले लगेको

पेश्किबाट

काम गरेको

आधारमा

१७ योजनाको जाँच पास, फरकफारक र अन्तिम भुक्तानी दिने -प्राविधिकको अन्तिममुल्याङ्कन र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन

-गा.वि.स र जि.वि.स सदस्यको सिफरिस

-उपभोक्ता समुह/ समितिकोनिर्णय कागजातहरु, प्रमाणित विल, भर्पाई

-सार्वजनिक सुनुवाईकोप्रतिवेदन/सार्बजनिक परिक्षण प्रतिवेदन

-नि.क्षे.वि.का को लागि

-माननिय सांसद वा निजकोप्रतिनिधिको काम सम्पन्न भएको सिफारिस पत्र

महिनाको १ पटक,फरकफारक तथा जाँचपास समितिले निर्णय गरेको २ दिन भित्र । फरकफारक तथा जांचपास समिति स्था.वि.अ./

योजना शाखा/ आर्थिक प्रशासन शाखा/ प्राविधिक शाखा

 
१८ गा.वि.स लाई अनुदान निकासाकोलागी सिफारिस दिने । प्रथम चौमासिक निकासा

-निर्देशिका अनुसारको अनुसुची १ फाराम ।

-गाउँ परिषदवाट स्विकृतवार्षिक कार्यक्रम विवरण अनुसुची २ फाराम ।

-गुत आ.व. मा संचालन भई सम्पन्न भएका र क्रमागत योजनाको वार्षिक प्रगति विवरण ।

-गत विगत वर्षको फछ्यौट हुन वाँकि पेश्की विवरण ।

-चालु आ.व भन्दा १ वर्ष अघिको अनुदान निकासा र खर्चको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।

दोस्रो चौमासिक निकासा

-निर्देशिका अनुसार अनुसुचि १ फाराम

-प्रथम चौमासिक माग गर्दा पेश गरेको बाँकी रकम खर्च र पेश्की फछ्र्यौट विवरण

-प्रथम चौमासिक रकमबाटभएको कार्य प्रगति विवरण

-गत आ.व. को योजनाको प्रगति तथा लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन उपर गाउँ परिषद्बबाट भएको समिक्षा प्रतिवेदन ।

तेस्रो चौमासिक निकासा

-निर्देशिका अनुसारको अनुसुची १ फाराम ।

-प्रथम चौमासिक रकमबाटभएको कार्यको प्राविधिक मूल्याङकन सहितको यथार्थ प्रगति विवरण ।

-गत/विगत वर्षको पेश्की रकम मध्ये ५० प्रतिशत फछ्रयौट भएको कार्यको विवरण ।

-अघिल्लो आ.व. को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

गा.वि.स.ले प्रकया पुर्याईपेश गरेको ५ दिन भित्र । नलाग्ने स्था.वि.अ./

यो.अधिकृत/

आर्थक

प्रशासन

शाखा/

योजना शाखा

१९ जल उपभोक्ता संस्था दर्ता/ नविकरण सम्वन्धि कार्य । कम्तीमा ७ जना पदाधिकारी/सदस्य रहने गरी जल उपभोक्ता संस्थाको स्वीकृत विधान सहित मुल विवाद छैन भनी मुल रहेको स्थानका मानिसहरुको सर्जमिन मुचुल्का सहित गा.वि.स.को सिफारिस पत्र

-सँस्थाको पदाधिकारी/सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

-जलश्रोत नियामावली-२०५० मा उल्लेख भए अनुसारको निर्धारित ढाँचाको निवेदन ।

-सम्बन्धित विषयगतकार्यलयको सिफारिस पत्र

  नविकरण स्था.वि.अ/

योजना शाखा

२० कोष प्रमाणित निवेदन तुरुन्तै   प्रशासन शाखा
२१ संघ संस्था दर्ताका लागी सिफारिस गर्ने -निवेदन

-भेलाको निर्माणमा संस्थाको नामाकरण

-स्वीकृत विधान

-दर्ता गर्ने निर्णय

-कार्य समिति चयनको निर्णय

कार्य समितिका सदस्यहरकोनागरिकता प्रतिलिपि

कागजात पेश भएको २ दिन भित्र दर्ता सिफारिस रु.५००, नविकरण दस्तुर संस्थाको कारोवार रकमको आधारमा स्था.वि.अ./

सामाजिक

विकास

अधिसृत

२२ संघ संस्था दर्ता -निवेदन

-संस्थादर्ता प्रमाणपत्र

लेखापरिक्षण प्रमाणपत्र

-करचुक्ता प्रमाणपत्र

-वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आश्विन मसान्त भित्र नविकरण दस्तुर संस्थाको कारावार रकमको आधारमा स्था.वि.अ./

सामाजिक

विकास

अधिकृत

२३ संघ संस्थाबाट कार्यक्रम

संचालनको लागी सहमति पत्रप्रदान गर्ने

जिल्ला परिषद्बबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम, माग निवेदन पेश भएपछि तुरुन्तै दस्तुर नलाग्ने स्था.वि.अ./

सामाजिक

विकास

अधिकृत

२४ सामाजिक विकास तर्फको कार्यक्रम स्वीकृत तथा रकम निकासा(जि.वि.स.ले सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजन गरेकोकार्यक्रमको मात्र) प्रस्तावित कार्यक्रम र कार्यक्रम सँचालन सम्बन्धि सम्बन्धित निकाय वा सँस्थाको निर्णय

-स्वीकृत कार्यक्रम सहित बजेट निकासाको लागि निवेदन

१-२ दिन भित्र दस्तुर नलाग्ने स्था.वि.अ./योजनाअधिकृत/

आ.प्र.शाखा

सामाजिक

विकास

अधिकृत

२५ लघुउधम विकास कार्यक्रम स्वीकृत तथा बजेट निकासा निवेदन,स्वीकृत कार्यक्रम,सम्झौता, आवश्यक विल भरपाई र प्रतिवेदन १-२ दिन भित्र दस्तुर नलाग्ने स्था.वि.अ. /योजना अधिकृत

आ.प्र.शाखा सामाजिक विकास

अधिकृत

२६ शिक्षा विकास कोष अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन र बजेट निकासा निवेदन, बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम आवश्यक विल भरपाई र निवेदन १-२ दिन भित्र दस्तुर नलाग्ने स्था.वि.अ/ योजना अधिकृत/

आ.प्र. शाखा सामाजिक विकास

अधिकृत

२७ स्क्याभेटर भाडमा संचालन माग निवेदन, भाडा बुझाएकोरसिद, संझौता पत्र ३ दिन जिल्ला परिषद्को निर्णय अनुसार स्था.वि.अ

र जिन्सी


Skip to toolbar