अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३ २०७३।०९।२४ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४ , , २०७३।०९।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४
सहभागितामुलक याेजना तर्जुमा तालिका २०७३।०७४ २०७३।०९।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सहभागितामुलक याेजना तर्जुमा तालिका २०७३।०७४
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना , , २०७३।०९।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना ( अा.ब.२०७३।०७४)
जिल्लाकाे निती, बजेट सिलिड. तथा मार्गदर्शन , २०७३।८।२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाकाे निती, बजेट सिलिड. तथा मार्गदर्शन (अा.ब. २०७४।०७५)
न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन परिमाण , २०७२।०३।२२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्यांकन परिमाण अा.ब. २०७1।०७२
जिल्ला उधम विकास रणानीतिक याेजना (२०७०।०७1 देखी २०७४।०७५) , २०७२।०४।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला उधम विकास रणानीतिक याेजना (२०७०।०७1 देखी २०७४।०७५)
अध्यावधिक अाबधिक याेजना २०६८।०६९ देखी २०७२।०७३ , २०७३।०७।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अध्यावधिक अाबधिक याेजना २०६८।०६९ देखी २०७२।०७३
अाबधिक याेजना अा.ब.२०६८।०६९ देखी २०७२।०७३ , २०७३।०७।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अाबधिक याेजना अा.ब.२०६८।०६९ देखी २०७२।०७३
सार्बजनिक सुनुवाइ प्रथम चाैमासिक अा.ब.२०७३।०७४ , २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाइ प्रथम चाैमासिक अा.ब.२०७३।०७४
अान्तरिक स्राेतकाे विवरण , २०७३-०८-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अान्तरिक स्राेतकाे विवरण
सामाजिक सुरक्षा प्रगित , २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा प्रगित ( प्रथम चाैमासिक अा.ब.२०७३।०७४)
प्रथम चाैमािसक प्रतिबेदन २०७३।०७४ २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चाैमािसक प्रतिबेदन २०७३।०७४
जिविसकाे प्रगति प्रतिबेदन २०७२।०७३ , २०७३।०५।११ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३।०४।३० गते जिविसकाे अायाेजनामा भएकाे बार्षिक सिमक्षा बैठक मा प्रस्तुत अाब.२०७२।०७३ काे प्रगति प्रतिबेदन
याेजनाहरूकाे बित्तिय तथा भाैतिक प्रगति २०७२।०७३ (सारंश) , २०७३।०४।३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
याेजनाहरूकाे बित्तिय तथा भाैतिक प्रगति २०७२।०७३ (सारंश)
तेश्राे चाैमािसक बित्तिय प्रतिबेदन (सारंश) २०७२।०७३ , २०७३।०४।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तेश्राे चाैमािसक बित्तिय प्रतिबेदन (सारंश) २०७२।०७३ अाय र ब्यय बिबरण
सार्बजनिक सुनुवाइकाे प्रतिबेदन २०७२।०७३ अषाढ २०७३।०३।२१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाइकाे प्रतिबेदन २०७२।०७३ अषाढ, नयाँगाउ प्यूठान
प्यूठान जिल्लाको सार्वजनिक सुनुवाई २०७२ (दोश्रो चौमासिक) सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्यूठान जिल्लाको सार्वजनिक सुनुवाई २०७२ (दोश्रो चौमासिक)
प्यूठान जिल्लाको सार्वजनिक सुनुवाई २०७२(प्रथम चौमासिक) सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्यूठान जिल्लाको सार्वजनिक सुनुवाई २०७२(प्रथम चौमासिक)
जिल्ला विकास याेजना अा.ब. २०७३।०७४ , २०७२।१२।५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२।११।१६ गते जिल्ला परिषद् बाट स्विकृत जिल्ला विकास याेजना अा.ब. २०७३।०७४

Skip to toolbar