सूचना तथा समाचारइलाका गाेष्ठिबाट अाएका याेजनाहरुकाे बिबरण २०७३

इलाका गाेष्ठिबाट अाएका याेजनाहरुकाे बिबरण २०७३सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३

सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४निर्बाचन क्षेत्र पुर्बाधार विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र  पुर्बाधार विकास कार्यक्रम २०७३।०७४याेजना तर्जुमा तालिका

याेजना तर्जुमा तालिका २०७३।०७४Skip to toolbar