सूचना तथा समाचारइलाका गाेष्ठिबाट अाएका याेजनाहरुकाे बिबरण २०७३

इलाका गाेष्ठिबाट अाएका याेजनाहरुकाे बिबरण २०७३
सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३

सामाजिक परिक्षण प्र्तिबेदन २०७२।०७३निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४निर्बाचन क्षेत्र पुर्बाधार विकास कार्यक्रम

निर्बाचन क्षेत्र  पुर्बाधार विकास कार्यक्रम २०७३।०७४याेजना तर्जुमा तालिका

याेजना तर्जुमा तालिका २०७३।०७४जिल्लाकाे बजेट सिलिड., निती तथा मार्गदर्शन

जिल्लाकाे बजेट सिलिड., निती तथा मार्गदर्शन ( अा.ब.२०७४।०७५)जिल्ला दररेट २०७३।०७४

जिल्ला दररेट २०७३।०७४बालमैत्री घाेषाणा सम्बन्धी सहमती पत्र

प्यूठान िजल्लाकाे  भिगृ गािवसलाइ बालमैत्री घाेषाणा सम्बन्धी सहमती पत्रSkip to toolbar