सुचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४ बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना, सुचना २०७३।०९।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३।०७४
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना बजेट तथा कार्यक्रम, सुचना, सुचना २०७३।०९।०९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्बाचन क्षेत्र पूबार्धार विकास याेजना ( अा.ब.२०७३।०७४)
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम अधिकृत(Focal Person) को पाठ्यक्रम प्रकाशन, सुचना, सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको कार्यक्रम अधिकृत(Focal Person) को पाठ्यक्रम
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) को प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सुचना, सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण(IEE) को प्रतिवेदन स्वीकृत भएको
माडी खोला र यसको आशपासका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा सुचना, सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
माडी खोला र यसको आशपासका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा
झिम्रुक खोला र यसको आशपासका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा सुचना, सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
झिम्रुक खोला र यसको आशपासका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा
एकिकृत बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७१।०७२ योजना तथा परियोजना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सुचना २०७२।०७।२३ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
एकिकृत बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन २०७१।०७२
Skip to toolbar