जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला उधम विकास रणानीतिक याेजना (२०७०।०७1 देखी २०७४।०७५) गुरु योजना, जिल्ला योजना २०७२।०४।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला उधम विकास रणानीतिक याेजना (२०७०।०७1 देखी २०७४।०७५)
अध्यावधिक अाबधिक याेजना २०६८।०६९ देखी २०७२।०७३ गुरु योजना, जिल्ला योजना २०७३।०७।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अध्यावधिक अाबधिक याेजना २०६८।०६९ देखी २०७२।०७३
अाबधिक याेजना अा.ब.२०६८।०६९ देखी २०७२।०७३ गुरु योजना, जिल्ला योजना २०७३।०७।२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अाबधिक याेजना अा.ब.२०६८।०६९ देखी २०७२।०७३
जिल्ला विकास याेजना अा.ब. २०७३।०७४ जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२।१२।५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२।११।१६ गते जिल्ला परिषद् बाट स्विकृत जिल्ला विकास याेजना अा.ब. २०७३।०७४
Skip to toolbar